20040750_Tennis_Leppedijk_1200x546.jpg

LESREGLEMENT van ALLROUND TENNISSCHOOL en Tennisvereniging Akkrum    v3

 

1.         ALGEMENE BEPALINGEN

1.1       Iedere lesser moet lid zijn van de vereniging en is voor het lidmaatschap contributie verschuldigd. Ter controle hiervan dient op het inschrijfformulier voor de tennislessen het lidmaatschapsnummer te zijn ingevuld, of dient een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier lidmaatschap van Tennisvereniging Akkrum te zijn bijgevoegd.

1.2       Lessen kunnen alleen gevolgd worden indien er een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier is ingeleverd bij Allround Tennisschool en/of Tennisvereniging Akkrum.

1.3       U zorgt voor gepaste kleding, schoenen en een racket. De tennisorganisatie zorgt voor de ballen.

 

2.         GROEPEN

2.1       De indeling door de groepen wordt bepaald door Allround Tennisschool in overleg met de technische commissie van Tennisvereniging Akkrum.

2.2       Ongeveer een week voor het starten van de lesperiode ontvangt u van Allround Tennisschool per e-mail of schriftelijk of telefonisch bericht op welke dag en tijdstip u bent ingedeeld voor training.

2.3       Indien u bezwaar heeft tegen de indeling, dient u dit per omgaande kenbaar te maken aan Allround Tennisschool.

2.4       De prijs van de tennislessen is afhankelijk van de groepsgrootte. Mocht de grootte van de groep afwijken van hetgeen waarvoor u zich opgegeven heeft, dan zal de organisatie u dit vroegtijdig laten weten. De prijzen van de verschillende lespakketten zijn gebaseerd op de daarvoor aangegeven groepsgrootte. Bij afwijkende groepsgrootte kan de lesduur of de lesprijs aangepast worden.

2.5       De groep ‘tenniskids’ bestaat uit kinderen in de leeftijd tot en met 10 jaar, die voor het eerst deelnemen aan tennis. De groep bestaat ook uit minimaal 8 kinderen. Toename van de groepsgrootte tijdens het seizoen is mogelijk. Deze eventuele toename van de groepsgrootte heeft geen invloed op de hoogte van het lesgeld.

3          LESSEN EN UITVAL

3.1       De lessen zullen gegeven worden op maandag, dinsdag en vrijdag. In overleg kunnen er ook op de andere doordeweekse dagen lessen worden aangeboden. Op zaterdag en zondag worden er in principe geen lessen gegeven. We geven zomerlessen van april t/m september (18) en winterlessen van oktober t/m maart. (18)

3.2       Mocht u verhinderd zijn een les bij te wonen, verzoeken wij u dit tijdig te berichten aan Wilfred Meulman, de trainer. (06-54352051)

3.3       Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.

3.4       In geval van ziekte of blessureleed van de lesser wordt er geen les ingehaald en vindt er ook geen restitutie van het lesgeld plaats. In overleg met de trainer wordt u in de gelegenheid gesteld om op een later tijdstip in een andere groep de les in te halen. Hierbij wordt wel enige flexibiliteit van de lesser gevraagd.

3.5       In geval van verhuizing wordt alleen tot restitutie overgegaan, indien de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een andere betaalde lesser.

3.6       Alle uitgevallen lessen door afwezigheid van de trainer wordt een vervangende trainer ingezet dan wel door de trainer op een afgesproken datum ingehaald.

3.7       Indien door weersomstandigheden de les niet door kan gaan, dan wordt de eerste les niet ingehaald, de tweede les is voor rekening van de trainer, de derde les weer voor rekening van de lesser etc. Mochten er meer dan 4 lessen door weersomstandigheden uitvallen dan wordt er wel enige flexibiliteit verwacht van de lesser om de lessen in te halen op een andere dag en tijdstip dan waarop de lesser zich van tevoren had opgegeven en is ingedeeld.

4          SCHADE

4.1       Allround Tennisschool is niet aansprakelijk voor opgelopen blessures of ongevallen tijdens de les, tenzij ernstige nalatigheid aangetoond kan worden van de trainer.

4.2       Allround Tennisschool is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of het verloren gaan van goederen van de lesser.

5          BETALING

5.1       Betaling van de lessen aan Tennisvereniging Akkrum geschiedt door middel van een automatische incasso. Deze wordt in 2 delen geïncasseerd per winter of zomerlessen.

5.2       Indien u het niet eens bent met de inhoud van de factuur, dient u dit voor het verstrijken van de eerste betalingstermijn te reclameren, met opgave van redenen.

5.3       Indien de factuur niet voor of op de vastgestelde betalingstermijn is voldaan, wordt €5,00 administratiekosten in rekening gebracht en wordt het factuurbedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gerekend vanaf de uiterste betaaldatum.

6          OVERIGE BEPALINGEN

6.1       Waarin dit reglement niet voorziet, bepaalt Allround Tennisschool in overleg met Tennisvereniging Akkrum.

Agenda

08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000