header-toss.jpg

07052956 voorzittershamerVoor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie begin 2020 kan Tennisvereniging Akkrum weer met haar leden om tafel tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 30 maart 2022. Plaats van handeling is het clubgebouw op sportpark De Meine. De aanvang is 20.00 uur


1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering op 7 april 2021
3. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Aftredend: Kees Keuning (Secretaris) en niet herkiesbaar
Kandidaat nieuwe bestuursleden:
Jildou van der Schaaf (gedeeld Secretaris)
Niels van der Veen (gedeeld Secretaris)
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Jaarverslagen 2021
6. Financieel jaarverslag 2021
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
De kascommissie 2021 wordt gevormd door Herman Bierma en Bernhard Kraan.
Bernhard is aftredend.
8. Begroting 2022
9. Plannen voor 2022/2023 (Padel, nieuw schuurtje, etc. )
10. Rondvraag
Bijlagen: van agendapunt 2, 5, 6 en 8

ALV 2022 alle vergaderstukken

 

 

Agenda

09 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - eerste ronde - Balk-Akkrum
30 juni 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - tweede ronde
08 sept 2024    10:00 - 18:00
Friesland Cup - finalerondes

240327 Logo brouns notariskantoor
 LogoKromme Knilles 1000